Một vật chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức điều hòa \[F\text{ }=\text{ }5cos4\pi t\] (N). Biên độ dao động của vật đạt cực đại khi vật có tần số dao động riêng bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook