Một vật chuyển động thẳng đều với phương trình \(x = {x_0} + v(t - {t_0})\). Kết luận nào dưới dây là sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook