Một vật dao động theo phương trình: \[x\text{ }=\text{ }4\sqrt{2}cos(\text{ }5\pi t\text{ }-\text{ }3\pi /4)\text{ }\left( cm;s \right).\] Quãng đường vật đi từ thời điểm \[{{t}_{1}}=\text{ }0,1s\] đến \[{{t}_{2}}=\text{ }6s\] là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook