Năm nay tuổi mẹ gấp $3$ lần tuổi Phương. Phương tính rằng $13$ năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp $2$ lần tuổi Phương. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook