Nếu \(\int {f\left( x \right)dx = \dfrac{{{x^3}}}{3} + {e^x} + C} \) thì \(f\left( x \right)\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook