Nếu một quần thể có 100% cá thể có kiểu gen Aa thì tần số A là?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook