Nguồn lực kinh tế - xã hội quan trọng nhất, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế của một đất nước là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook