Nguyên nhân nào sau đây làm cho nền kinh tế của Mĩ La- tinh phát triển chậm, thiếu ổn định và phụ thuộc vào nước ngoài?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook