Nhà em có \(5\" /> Nhà em có \(5\" />

Nhà em có \(5\) lọ hoa, mỗi lọ cắm \(6\) bông hoa. Mẹ mua thêm \(7\) bông hoa nữa. Nhà em có tất cả số bông hoa là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook