Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm phân bố dân cư của nước ta?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook