Nhận định nào sau đây là không chính xác về đặc điểm dân cư của Hoa Kì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook