Nhận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta hiện nay?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook