Nhiệm vụ chủ yếu của miền Bắc từ năm 1969 đến trước tháng 4-1972 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook