Nhiệm vụ tập hợp, xây dựng lực lượng khối đoàn kết dân tộc từ năm 1951 đến năm 1954 do mặt trận nào đảm nhiệm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook