Những tính chất nào sau đây chứng tỏ rằng $B$ là một tập con của $A$ ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook