“Những vấn đề lớn của thời đại sẽ được giải quyết không phải bằng diễn văn hoặc bằng số phiếu bầu của đa số, mà bằng sắt và máu”

Câu nói trên là của nhân vật lịch sử nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook