Nitơ hữu cơ trong các sinh vật có thể được chuyển hóa thành NH4+ nhờ hoạt động của nhóm vi sinh vật nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook