Nội dung nào trong hiệp định Giơnevơ (1954) là điểm hạn chế, đến hiệp định Pari (1973) đã được ta khắc phục triệt để?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook