Ở một loài côn trùng alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn, alen B quy định râu dài trội hoàn toàn so với alen b quy định râu ngắn. Hai gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, di truyền liên kết hoàn toàn. Cho các phép lai sau đây:

\(I.\frac{{Ab}}{{aB}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}\); \(II.\frac{{AB}}{{Ab}} \times \frac{{aB}}{{ab}}\) ;

\(III.\frac{{Ab}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}\); \(IV.\frac{{aB}}{{ab}} \times \frac{{aB}}{{ab}}\);

\(V.\frac{{Ab}}{{aB}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\); \(VI.\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\)

Tính theo lí thuyết có bao nhiêu phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook