Ở một loài, hai gen B và D cách nhau 20 cM, quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa\(\frac{{Bd}}{{bD}}\)có thể tạo ra loại giao tử ABd với tỉ lệ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook