Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen phân li độc lập chi phối. Kiểu gen có cả 2 loại gen trội qui định quả tròn, chỉ mang một loại gen trội qui định quả bầu dục, kiểu gen đồng hợp lặn qui định quả dài. Cho cây quả bầu dục giao phấn với cây quả tròn, F1 phân li theo tỉ lệ 1 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai thỏa mãn kết quả trên?

(1) AAbb × AaBb (2) Aabb × AaBb

(3) aaBb × AaBB (4) AABb × aabb

(5) aaBB × AaBb (6) AAbb × AABb

(7) aaBB × AaBB (8) Aabb × Aabb

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook