Ở nhiệt độ thường, không khí ẩm oxi hóa được hiđroxit nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook