Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Alen B quy định màu mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Cho giao phối ruồi đực và cái mắt đỏ, F1 có cả ruồi mắt đỏ và mắt trắng. Cho F1 tạp giao được F2, cho các phát biểu sau về ruồi ở F2, số phát biểu đúng là:

(1).Ruồi giấm cái mắt trắng chiếm tỉ lệ 18,75%.

(2).Tỷ số giữa ruồi đực mắt đỏ và ruồi cái mắt đỏ là 6/7.

(3).Ruồi giấm cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%.

(4).Ruồi đực mắt trắng chiếm tỉ lệ 12,5%.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook