Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức \(\dfrac{{2{x^3}{y^2}}}{5}\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook