Phân tích đa thức \(3x\left( {x - 3y} \right) + 9y\left( {3y - x} \right)\) thành nhân tử ta được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook