Phân tích đa thức \(7{x^2}{y^2} - 21x{y^2}z + 7xyz + 14xy\) ta được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook