Phát biểu nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò của prôtêin trong tế bào và cơ thể sống?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook