Phát biểu nào sau đây không phải là biểu hiện của đặc điểm tự nhiên Nam Á?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook