Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về khái niệm gia tốc?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook