Phát biểu nào sau đây là sai? Vật rắn vô định hình

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook