Phép chia đa thức \(2{x^4} - 3{x^3} + 3x - 2\) cho đa thức \({x^2} - 1\) được đa thức dư là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook