Phương trình $x - 12 = 6 - x$ có nghiệm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook