Phương trình ${x^2} - \left( {2 + \sqrt 3 } \right)x + 2\sqrt 3 = 0$:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook