Phương trình: $8{z^2} - 4z + 1 = 0$ có nghiệm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook