Phương trình bậc hai nào sau đây có nghiệm là \(1 + 2i?\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook