Phương trình chuyển động của vật có dạng: \(x{\rm{ }} = {\rm{ }}3{\rm{ }}-{\rm{ }}4t{\rm{ }} + {\rm{ }}2{t^2}\left( {m/s} \right)\). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook