Phương trình \(\left| {2x - 4} \right| - 2x + 4 = 0\) có bao nhiêu nghiệm ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook