Phương trình: \(\left( {4 + 2x} \right)\left( {x - 1} \right) = 0\) có nghiệm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook