Phương trình nào sau đây không tương đương với phương trình $x + \dfrac{1}{x} = 1$?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook