Phương trình sau đây có bao nhiêu nghiệm âm: \({x^6} + 2003{x^3} - 2005 = 0\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook