Số hạng không chứa x trong khai triển ${{\left( 2x-\frac{3}{\sqrt[3]{x}} \right)}^{2n}}$với $x\ne 0$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn $C_{n}^{3}+2n=A_{n+1}^{2}$là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook