Số nghiệm của phương trình \(\left| {1 - x} \right| - \left| {2x - 1} \right| = x - 2\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook