Số nghiệm của phương trình $\sqrt[3]{{x + 1}} + \sqrt[3]{{x + 2}} + \sqrt[3]{{x + 3}} = 0$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook