Số phức nào sau đây có biểu diễn hình học là điểm \(M\left( {3; - 5} \right).\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook