Số tiền trả cho ba người đánh máy một bản thảo là $41{\rm{ }}USD.$ Người thứ nhất làm việc trong $16$ giờ, mỗi giờ đánh được $3$ trang. Người thứ hai trong $12$ giờ, mỗi giờ đánh được $5$ trang. Người thứ ba trong $14$ giờ, mỗi giờ đánh được $4$ trang. Hỏi người thứ ba nhận được bao nhiêu USD?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook