Tập nghiệm của bất phương trình \(\left| {1 - x} \right| \ge 3\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook