Tập nghiệm của phương trình ${x^2} + 3{\rm{x}} + 1 = \left( {x + 3} \right)\sqrt {{x^2} + 1} $ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook