Tập nghiệm của phương trình $2x + \dfrac{3}{{x - 1}} = \dfrac{{3x}}{{x - 1}}$ là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook