Tập nghiệm của phương trình

\({\left( {5{x^2} - 2x + 10} \right)^2} = {\left( {3{x^2} + 10x - 8} \right)^2}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook