Tập nghiệm của phương trình: $\sqrt {3 - x} = \sqrt {x + 2} + 1$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook